تاثير رنگ هاي شاد و شخصيت هاي كارتوني در سالن انتظار

كودك با ورود به سالن انتظار وديدن محيطي شاد و كودكانه ارتباط بهتري با محيط برقرار ميكند و تا حدي از اضطراب كودك ميكاهد .